Interwencja kryzysowa

Z prawnego punktu widzenia jako jedno ze świadczeń niepieniężnych rozumie się interwencję kryzysową. Opiera się ona o rozmaite działania a nawet i całe projekty i programy działań mających na celu ogólne dobro socjalne i społeczne środowisk, jakie z jakichś powodów zostały wyeliminowane z naturalnego społecznego funkcjonowania.
W głównej mierze chodzi tu o rozliczne praktyki i działania jakie są przeprowadzane przez osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

Poprzez interwencję w tym wymiarze możliwe jest odzyskanie balansu psychicznego i równowagi oraz umiejętności w radzeniu sobie z przeróżnymi problemami, jakich dana jednostka czy rodzina doświadcza. Co więcej, nie zapominajmy także i o tym, że poprzez skuteczność działań w ramach interwencji kryzysowej możliwe jest niedopuszczanie do reakcji kryzysowej, czy też popadania przez poszkodowanych w stan zwany chroniczną niewydolnością psychospołeczną, czyli zupełnego wyalienowania społecznego i antysocjalnych postaw oraz wykluczenia ze środowiska. Jeżeli mowa o interwencji kryzysowej, to ujmuje ona zarówno jednostki pojedyncze jak to wyżej wspomnieliśmy, jak i całe rodziny, nie ma w tym wypadku co bardzo ważne żadnego progu posiadanego dochodu, bowiem uznaje się, że jest to zupełnie pozamaterialna forma wsparcia. Jeszcze jedna kwestia, interwencja kryzysowa wiąże się z poradnictwem socjalnym, poradnictwem prawnym oraz można w nią wpisać także schronienie do maksymalnie trzech miesięcy, wszystko zależy od indywidualnego przypadku.
Autor: