Powody przyznawania pomocy społecznej

Na pomoc społeczną mogą się decydować wszyscy, którzy z jakichś konkretnych, uwzględnionych w przepisach natury prawnej przyczyn, niestety pozostali bez wsparcia materialnego i wymagają zasiłku. Z tytułu budżetu znajdującego się w pulach finansowych, możliwe okazuje się przede wszystkim zwrócenie uwagi osoby poszkodowane na trwałe ale i tych, których w negatywny sposób los doświadczył jednorazowo.
Pomoc społeczna wchodzi w skład ogólnej polityki społecznej państwa polskiego. Jest to wspieranie zarówno jednostek, jak i całych rodzin w momentach doświadczania ciężkich chwil życiowych. Ma to na celu doraźną lub stałą pomoc pieniężną, po to, żeby możliwe było pokonanie wszystkich powstałych przeciwności. W ten sposób następuje integracja ze środowiskiem wykluczonych z niego ze względów finansowych.

To sposób na równanie nierówności oraz na umożliwienie rodzinom zaspokajania podstawowych potrzeb. Kiedy i w jakich warunkach najczęściej przydziela się wsparcie? Przede wszystkim, gdy stwierdzony zostanie stan bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, skrajnego ubóstwa, dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, ciężko chorującymi, długotrwale leczonymi, przy przypadkach przemocy rodzinnej. Wszystko to jest regulowane artykułem siódmym stawy o pomocy społecznej. W zakresie tej ustawy mieszczą się także poszkodowani przez klęski żywiołowej, ekologiczne, alkoholizm, narkomanię, nagłe i niespodziewane zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, trudności w integracji cudzoziemców czy w przypadkach tak zwanej bezradności w sferach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz instytucji o charakterze wychowawczo-opiekuńczym.
Autor: